June 7, 2015

Enon Mound

Enon Mound (aka Prairie Knob Mound) is the second largest conical mound in Ohio